Μετς: Μια υπέροχη βόλτα στην… Μονμάρτη της Αθήνας!

Aκολουθώντας την Ε­ρα­το­σθέ­νους, άρ­χι­σε σι­γά σι­γά να… α­πο­χαι­ρε­τάς το Παγκρά­τι και ε­τοι­μά­σου να γνω­ρί­σεις τον μι­κρό, αλ­λά ε­ξί­σου γο­η­τευ­τι­κό γεί­τονά του: το Μετ­ς, που «πε­ρι­κυ­κλώ­νε­ται» α­πό τις Λ. Υ­μητ­τού και Βου­λιαγ­μέ­νης και την ο­δό Αρ­δητ­τού. Πρώ­τη σου στά­ση, μοι­ραί­α, θα εί­ναι το Καλ­λι­μάρ­μα­ρο Στάδιο, το ο­ποί­ο θα σε κα­θη­λώ­σει, ει­δι­κά το βρά­δυ, ο­πό­τε και ο φω­τι­σμός τού δίνει μια με­γα­λό­πρε­πα ε­πι­βλη­τι­κή νό­τα.

Λί­γα μέ­τρα πιο πέ­ρα, στην ο­δό Αρ­δητ­τού, θα συ­να­ντή­σεις κά­ποια α­πό τα πιο… σι­κά­τα μα­γα­ζιά, ε­νώ αν α­νη­φο­ρί­σεις προς την ο­δό Μάρ­κου Μου­σού­ρου θα α­ντι­κρί­σεις γνή­σιες πτυ­χές μιας δια­φο­ρετι­κής ε­πο­χής: νε­ο­κλα­σι­κά κτί­σμα­τα, στε­νά πλα­κό­στρω­τα δρο­μά­κια αλ­λά και σκα­λά­κια που σε ο­δη­γούν στο λό­φο Αρ­δητ­τού.

Παγκράτι-Μετς: Αστική Υπεροχή

Α­πό ε­κεί θα μπο­ρέ­σεις να γνω­ρί­σεις… αφ’ υ­ψη­λού μια άλ­λη ό­ψη της πρω­τεύ­ου­σας, κα­θώς αυ­τή λά­μπει μέ­σα στη νύ­χτα. Σκέ­φτε­σαι τί­πο­τα κα­λύ­τε­ρο για τε­λευ­ταί­α ει­κό­να;

ΜΕ­ΤΣ… Ήξερες ότι:

– κα­τε­βαίνoντας τη Μου­σού­ρου και κά­νο­ντας α­ρι­στε­ρά στην Αρ­δητ­τού, θα συ­να­ντή­σεις το να­ό της Α­γρο­τέ­ρας Άρ­τε­μης; Αν και τί­πο­τα πια (ε­κτός α­πό μια πι­να­κί­δα) δεν υπάρ­χει για να μας τον θυ­μί­ζει, ο να­ός ή­ταν χτι­σμέ­νος α­πό πε­ντε­λι­κό μάρ­μαρο και γνώ­ρι­σε με­γά­λη δό­ξα, κα­θώς ή­ταν ο τό­πος τέ­λε­σης των ε­πο­νο­μα­ζό­με­νων «μι­κρών» Ε­λευ­σί­νιων Μυ­στη­ρί­ων, στις αρ­χές κά­θε Ά­νοι­ξης.

– το Πα­να­θη­να­ϊ­κό Στά­διο ή Καλ­λι­μάρ­μα­ρο εί­ναι το στά­διο στο ο­ποί­ο α­να­βί­ω­σαν οι σύγ­χρο­νοι Ο­λυ­μπια­κοί Αγώ­νες, το 1896, ό­ταν ε­πι­σκευά­στη­κε ε­ξο­λο­κλή­ρου α­πό πε­ντε­λι­κό μάρ­μα­ρο; Το 330-329 π.Χ. ο Λυ­κούρ­γος έ­χτι­σε το πρώ­το Στά­διο, με σκο­πό να πραγ­μα­το­ποιού­νται ε­κεί οι ε­ορ­τές των Πα­να­θη­ναί­ων. Αρ­γό­τε­ρα ο αυ­το­κρά­το­ρας Α­δρια­νός το α­να­καί­νισε, δί­νο­ντάς του τη μορ­φή που εί­χε ό­ταν α­να­κα­λύ­φθη­κε το 1870. Εί­χε χω­ρη­τι­κό­τητα 50.000 θε­α­τών και στην εί­σο­δό του κα­τέ­λη­γε η γέ­φυ­ρα η Ι­λι­σού.

– τo ό­νο­μα Mετ­ς προ­ήλ­θε α­πό μια μπυ­ρα­ρί­α που βρι­σκό­ταν κο­ντά στον Ι­λι­σό; Η συ­γκε­κρι­μέ­νη ή­ταν ε­ξο­χι­κό κέ­ντρο που εί­χε δη­μιουρ­γή­σει ο Βαυα­ρός Κά­ρο­λος Φιξ, για να προ­ω­θή­σει την μπύ­ρα του και ο­νομά­στη­κε έ­τσι προς τι­μή της πό­λε­ως Μετ­ς της Λωρ­ραί­νης.

athensmagazine